Με το παρόν σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την MEDIMALL I.A.E. (εφεξής “Εταιρεία”), για τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Ειδικότερα:

α) Tην παροχή ιατρικών υπηρεσιών με σκοπό την ιατρική γνωμάτευση ή/και την ολοκλήρωση ιατρικής πράξης που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

β) Την αποστολή των αποτελεσμάτων της ιατρικής πράξης που πραγματοποιήσατε, με τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη διεύθυνση που θα μας δηλώσετε προσωπικά.

γ) Αποστολή αποτελεσμάτων σε ιατρούς με τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που θα μας δώσετε προσωπικά καθώς και τηλεφωνικά που θα μας υποδείξετε.

δ) Παροχή ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και SMS σχετικά με την ιατρική πράξη που εκτελέσατε νέες υπηρεσίες της εταιρείας ή ενημερώσεις για ενδιαφέροντα για εσάς θέματα.

ε) Αποστολή υπενθυμίσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και SMS σχετικά με την επανάληψη ιατρικών πράξεων μετά από χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ιατρική επιστήμη και τις πρακτικές της προληπτικής ιατρικής.

στ) Τη λήψη και πιθανή αποστολή βιολογικών δειγμάτων σε συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα για περαιτέρω ανάλυση σύμφωνα με τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν, όταν αυτές δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από την εταιρεία.

ζ) Η αποστολή προσωπικών δεδομένων σε συνεργάτες (συμβολαιογράφους, μεταφραστές κ.λπ.), που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας που επιθυμείτε να λάβετε.

η) Αποστολή στατιστικών στοιχείων – χωρίς προσωπικά δεδομένα – στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής κατόπιν αιτήματος.

θ) Διαχείριση λογιστικών δεδομένων, ανάλογα με τις νομικές απαιτήσεις (φορολογικές αρχές κ.λπ.).

ΔΙΑΒIΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα παραπάνω. Δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός από:

 • Σε εσάς
 • Στις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω
 • Εάν ζητηθεί από εσάς
 • Σε οργανισμούς όπως φορολογικές αρχές, ασφαλιστές, ασφαλιστικές εταιρείες, εκτελούντες την επεξεργασία για τους οποίους λειτουργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΡΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Τα δημογραφικά δεδομένα μας δίνονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην εταιρεία.
 • Ασφαλιστικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν.
 • Προηγούμενες εξετάσεις σας που είτε τις χρειαζόμαστε ως ιστορικό και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της ιατρικής πράξης είτε θα χρησιμοποιηθούν από τον γιατρό που θα ολοκληρώσει τη διάγνωση της ιατρικής πράξης που θα εκτελέσετε.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα (συμβολαιογραφικές πράξεις, έγγραφα ταυτότητας, διαβατήρια, άδεια παραμονής για αλλοδαπούς κ.λπ.) για μια ιατρική πράξη (υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δωρεά γενετικού υλικού, παρένθετη μητρότητα κ.λπ.) που θέλετε να εκτελέσετε στην εταιρεία.
 • Συμβάσεις που πρέπει να υπογραφούν για τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε (100% επιστροφή χρημάτων).

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με την παρούσα δήλωση για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν και όχι για άλλους σκοπούς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε βάσει της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ιατρικό Κώδικα Δεοντολογίας, η απαίτηση τήρησης αρχείων ορίζεται σε τουλάχιστον 10 έτη. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Εάν επιθυμείτε τα δεδομένα σας να διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τον κώδικα δεοντολογίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε μετά το τέλος της δεκαετίας, να διαγραφούν με τρόπο που να μην επιτρέπει την ανάκτησή τους. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων βάσει της σύμβασης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ένα από τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εφαρμογή μεθόδων ψευδωνυμοποίησης όπου αυτό είναι δυνατόν, ιδίως όταν αποστέλλονται για περαιτέρω επεξεργασία και ολοκλήρωση των αιτούμενων υπηρεσιών, σε άλλα ιατρικά κέντρα με τα οποία η εταιρεία συνεργάζεται και έχει σχετική σύμβαση μαζί τους. Ως ψευδωνυμοποίηση νοείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Εκτός από τα σύγχρονα τεχνικά μέτρα ασφαλείας, η Εταιρεία διαθέτει επίσης πρόσθετες Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ
Για τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλεφωνικά με τη γραμματεία στο + 30 210 77 11 600 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη διεύθυνση https://donorbank.medimall.gr/ ή με επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 2, 4, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (χωρίς αναδρομική ισχύ) με τους τρόπους που αναφέρονται παραπάνω. Από τις 25 Μαΐου 2018 ισχύει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Επιπλέον, βάσει του νέου κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού:

 • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών αλλά δεν έρχονται σε αντίθεση με το νομικό πλαίσιο και τον ιατρικό κώδικα δεοντολογίας.
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Διεκδίκηση κάθε έννομου συμφέροντος.
 • Τη φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Είναι δικαίωμά σας να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι τεχνικά μεταβιβάσιμα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.